Produkter

Framtidens FTX ventilation med hybridsystem

Vent Systems smarta Ftx-ventilation är framtagen för svenskt klimat och svenska kravVS-125 och VS-200

Vent Systems 12 volts decentralicerad Ftx-ventilation har framtagits för att möta kraven enl.BBR

VSR-125


 

Kompakt ändå hög verkningsgrad


Extremt energieffektiv

 

Installation utan kanaldragning

 

Enkel att underhålla och rengöra

 

En smart ventilation som är helt självjusterande med VOC-sensor

och fuktsensor

 

 

Vent Systems kanalanslutna FTX-aggregat med roterande värmeväxlare


 

Kompakt och lättplacerad         

 

Återvinner upp till 91%

 

Självjusterande med VOC-sensor och fuktsensor.

 

Beskrivning av Vent Systems ventilationslösningar

De decentraliserade FTX-systemen VS-125 och VS-200 skiljer sig från andra decentraliserade system genom att de är uppbyggda kring två keramiska värmelagringselement samt två enskilda fläktar.

 

Systemen arbetar parvis och monteras i ytterväggen, antingen en enhet per rum eller två enheter per rum beroende på vilket flöde man vill uppnå per rum. 

 

Anledningen till att vi har två keramiska värmelagringselement och inte ett per enhet är att ju större den keramiska massan är desto effektivare återvinning har man. Att vi sedan i systemet har valt två enskilda fläktar per enhet istället för en vändande fläkt, är att vi vill undvika att systemet skall stanna helt för att vända riktning. I och med två 12 volts fläktar som skiftar riktning får vi ett kontinuerligt luftflöde och ett konstant ljud. När andra system stannar helt för att växla riktning kommer och går ljudet hela tiden. Detta är något som kan uppfattas som väldigt störande. Förutom detta så ökar man livslängden på fläktarna då den totala gångtiden delas upp på två fläktar istället för en.

 

VS-125 är ett mindre system som ofta går att montera i befintliga självdragsventiler och därigenom slipper man borra hål i väggen vid montering. VS-125 är ett väldigt smidigt system, som med fördel kan användas när man vill förbättra ventilationen och få  värmeåtervinning i befintliga byggnader,nyproduktion av flerbostadshus och fritidsboende.

 

VS-200 kräver ett större borrhål vid montering men har samtidigt ett mycket högre luftflöde med en mycket låg ljudnivå som följd. I och med detta kan man  montera ett mindre antal enheter för uppnå godkänt luftflöde. Detta gör att VS-200 är ett mycket tyst och kostnadseffektivt system.

 

Varje decentraliserat par är dessutom utrustat med en enskild styrenhet som har temperatursensor och voc-sensor som standard vilken känner av alla luftföroreningar med kolväten samt ekvivalent koldioxid. Som extra tillbehör kan de även uttrustas med en ren koldioxid-sensor.

Temperatur sensorn gör att systemet inte vänder riktning på en fast tid utan vänder när man återvunnit all den värme som finns lagrad i de keramiska värmelagringselementen vilket ger en maximal värmeåtervinning.

 

I de fall när skillnaden mellan innetemperatur och yttertemperatur är mindre än tre grader vänder systemet på tid för att säkerställa en godkänd ventilation.

Voc-sensorn (luftkvalitets sensorn) som känner av bland annat ekvivalent Co2 halt och olika luftföroreningar med kolväten styr fläkthastigheten d.v.s. luftflödet och kan därigenom säkerställa bästa luftkvalitet. Varje styrenhet kan dessutom programmeras via usb av tillverkaren efter olika önskemål, allt detta är integrerat i styrningen som standard vilket gör ventilationen till en av de smartaste behovstyrda ventilationer på marknaden.

 

VS-125 och VS-200 säljs parvis som standard, men kan beställas styckvis.

 

VS-125 och VS-200 lämpar sig dessutom utmärkt vid sanering av radon i de fall där gasen kommer från olika byggnadsmaterial och ökad ventilation räcker som åtgärd.

 

Det lilla centraliserade FTX-systemet VSR-125 med roterande värmeväxlare är anpassat att för arbeta tillsammans med Vent Systems decentraliserade system men kan även monteras som ett eget enskilt kanalanslutet system. Den kompakta storleken är anpassad för att monteras i undertak mellan bjälklag eller där man har begränsat med utrymme. VSR-125 är uppbyggd på samma styrsystem som VS-125 och VS-200 dock utan temperatursensor men med luftkvalitetssensor (VOC-sensor) som standard. Detta gör att VSR-125 är helt självjusterande där man har ett visst förinställt grundflöde som är anpassat till antal kvadratmeter som skall ventileras. VSR-125 har även fuktsensor som justerar luftflödet.

 

All tillverkning och utveckling av Vent Systems produkter sker i Sverige. Våra produkter säljs via återförsäljare men i de fall där återförsäljare ej finns representerad säljs våra produkter direkt av Vent Systems AB.

Ventilationen för alla typer av byggnader

Ventilationen kan anpassas för äldre byggnader där man vill bevara det befintliga utseendet.

Detta öppnar möjligheter för styrd ventilation med värmeåtervinning även om fasader inte får ändras.

Med vårt 12 volts decentralicerade system kan detta uppnås helt utan kanaldragning.

Systemet passar även utmärkt vid radonåtgärder och för ventilation av krypgrunder.

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.

Get in touch: