Garanti


GarantiGarantitid gäller enligt köpeavtal räknat från inköpsdagen


Garantiomfattning

Garantin omfattar under garantitiden uppkomna fel, vilka anmälts till återförsäljaren, eller konstaterats av Vent Systems Sweden AB (garantigivaren)

eller garantigivarens företrädare och som avser konstruktions-, till- verknings- eller materialfel samt följdfel som upp- kommit på själva produkten.

De ovan nämnda felen åtgärdas så att produkten görs funktionsduglig.


Felanmälan

När ett fel upptäcks ska kunden anmäla detta till återförsäljaren. Ange vilken produkt det gäller (artikelnummer och tillverkningsdatum år och vecka)

finns angivet på produktetiketten) och beskriv felet så noggrant som möjligt och hur felet har uppstått.

En förutsättning för att garantireparation ska göras är att kunden kan visa att garantin är giltig genom uppvisande av inköpskvitto. Efter att garantitiden har

gått ut är garantianspråk som inte gjorts skriftligen före garantitidens utgång ogiltiga.


Villkor under garantitiden

I de fall då servicepartner används, debiteras inte kunden för arbete, utbytta delar eller nödvändiga transporter för reparationer som omfattas av garantin.


Detta förutsätter dock att:

Garantigivaren och servicepartnern i förväg överenskommit lämpliga åtgärder.

Utbytta delar returneras till garantigivaren.

Reparationen påbörjas och arbetet utförs under normal arbetstid. För brådskande reparationer eller reparationer som utförs utanför normal arbetstid, har servicepartnern rätt att debitera extra kostnader. Om felen kan orsaka risk för hälsa eller avsevärda ekonomiska skador repareras dock felen omedelbart utan extra debitering.


Begränsningar av garanti

Denna garanti ges under förutsättning att produkten används på normalt sätt eller under jämförbara omständigheter för avsett ändamål och att anvisningarna

för användning följts.


Garantin omfattar inte fel som orsakats av:

Transport av produkten.

Vårdslös användning eller överbelastning av produkten.

Att användaren inte följer anvisningar rörande montering, användning, underhåll och skötsel.

Felaktig installation eller felaktig placering av produkten.

Omständigheter som inte beror på garantigivaren, t.ex. för stora spänningsvariationer, åsknedslag, brand och andra olycksfall.

Reparationer, underhåll eller konstruktionsändringar som gjorts av icke auktoriserad part.

Garantin omfattar inte heller ur funktionssynpunkt betydelselösa fel, t.ex. repor på ytan.

Delar som genom hantering eller normalt slitage är utsatta för större felrisk än normalt, t.ex. lampor, glas-, porslins-, pappers- och plastdelar samt filter och säkringar omfattas inte av garantin.

Garantin omfattar inte inställningar, information om användning, skötsel, service eller rengöring som normalt beskrivs i anvisningarna för användning

eller arbeten som orsakas av att användaren underlåtit att beakta varnings- eller installationsanvisningar, eller utredning av sådant.


Garantgivaren ansvarar enbart för funktionen om godkända tillbehör används.

Garantin omfattar inte fel på produkten som orsakats av tillbehör/utrustning av annat fabrikat.

Aggregatets aktuella inställningar ska nertecknas i installations-/montageanvisningen vid installation för att undvika kostnader vid eventuella fel.

Garantigivaren står inte för kostnader som t.ex. injustering och OVK vid byte av fläktar eller styrkort i aggregatet.