Manual VS 200


Manual VS 200

Beskrivning

VS 200 arbetar parvis och benämns alltid slav och master i manualen. Det sitter alltid en styrning per par som är utrustad med luftkvalitetsgivare (VOC-sensor) Systemet funkar enligt följande.


Masterenheten suger ut inomhusluften från rummet samtidigt som slavenheten drar in uteluft. När inomhusluften (frånluftsläge) dras ut av masterenheten så värms de keramiska elementen i mastern upp. Slavenheten som drar in uteluften genom sina keramiska element som har blivit uppvärmda tidigare när den gick i frånluftsläge.


När all värme återvunnits ur de keramiska elementen i masterenheten så vänder masterenhet  och slavenhet riktning. Det sitter en temperatursensor i masterenheten som talar om när man återvunnit all värme i  de keramiska elementen och sköter flödesvändningen.


Man får en helt balanserad ventilation då master och slav alltid jobbar med samma luftflöde. Luftflödet styrs i sin tur av en luftkvalitetessensor som känner av alla luftföroreningar som innehåller kolväten men även ekvialent koldioxid och styr luftflödet.


Förrutom ovanstående så arbetar styrningen också med luftfuktighet som styr luftflödet, det är alltid det högsta värdet från de olika givarna som styr luftflödet.


Efter installationen av masterenhet och slavenhet så ställer man in ett fast grundflöde som uppfyller boverkets krav, beroende på rummens storlek.

Installation

VS 200 leveras med ett monteringsrör med en standard längd på 500 mm och kan kapas till lämplig längd som passar väggtjockleken dock aldrig kortare än 280 mm. Diametern på hålet skall inte understiga 220 mm och det skall alltid vara tätt mellan monteringshål och vägg. Välj en tätningsmassa som är godkänd för inomhusbruk.


Monteringsröret skall alltid montereras med minst 3 procents lutning mot ytterväggen.

När man väl monterat slav och master på plats i sina respektive hål skall man dra fram strömmatningen som är 24 volt från medlevererad transformator. Transformatorn är anpassad att sitta på din-skena i bostadens säkringskåp. Samtidigt med framdragning av strömkabeln så monterar man även medlevererat styrkablage från styrningen som är placerad på valfri plats på väggen i närheten av masterenheten.


När allting är monterat och på plats så skall man ställa in det framräknade grundflödet på styrkortet som sitter på väggen. För att göra detta behövs en kalibrerad luftflödesmätare. Grundflödet  är förinställt från fabrik till 4 liter per sekund.

Montering av inner och ytterkåpa görs som sista moment och det medföljande finfilter placeras innanför innerkåpan.Finfiltret vid innerkåpen skall rengöras minst en gång per år men det kan behövas göras oftare om man har mycket partiklar i innerluften. Filtret rengöres enkel med vatten och lite diskmedel, var noga att skölja rent filtret från diskmedel. 


När man använder allergifilter skall dessa bytas och ersättas av nya.